TABIKURA - BASE FOR THE TRIP. SHICHINOHE | Most Northern Point of Hokushu, Towada and Oirase

TABIKURA
BASE FOR THE TRIP. SHICHINOHE

Useful Information

Free Wi-Fi spot

Shichinohe Tourism and Exchange Center

Address: 207 Aza Arakumanai, Shichinohe-machi, Kamikita-gun, Aomori (Next to Shichinohe-Towada Station)
Tel: +81-176-58-7109

Michi no Eki Shichinohe (roadside rest area)

Address: 67-49 Aza Arakumanai, Shichinohe-machi, Kamikita-gun, Aomori
Tel: +81-176-62-5777 Fax: +81-176-62-5779

Duty-free Shop

AEON Shichinohe-Towada Station

Address: 67-990 Aza Arakumanai, Shichinohe-machi, Kamikita-gun, Aomori
Credit cards
Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners

Tourist Information Centers

Shichinohe Tourism and Exchange Center

Address: 207 Aza Arakumanai, Shichinohe-machi, Kamikita-gun, Aomori (Next to Shichinohe-Towada Station)
Tel: +81-176-58-7109

Michi no Eki Shichinohe (roadside rest area)

Address: 67-49 Aza Arakumanai, Shichinohe-machi, Kamikita-gun, Aomori
Tel: +81-176-62-5777 Fax: +81-176-62-5779

Free Translation Service

Shichinohe Tourism and Exchange Center

Address: 207 Aza Arakumanai, Shichinohe-machi, Kamikita-gun, Aomori (Next to Shichinohe-Towada Station)
Tel: +81-176-58-7109

Michi no Eki Shichinohe (roadside rest area)

Address: 67-49 Aza Arakumanai, Shichinohe-machi, Kamikita-gun, Aomori
Tel: +81-176-62-5777 Fax: +81-176-62-5779

TABIKURA - BASE FOR THE TRIP. SHICHINOHE

CLOSE

TABIKURA TOP ≫

TABIKURA JAPANESE ≫